Algemene voorwaarden


 1. De levering zal geschieden binnen de termijn vermeld op de orderbevestiging. Wanneer de levering wegens overmacht onmogelijk is, wordt deze met dezelfde termijn verlengd als die gedurende dewelke ze onmogelijk was. Een vertraging in de leveringstermijn verleent de koper of de co-contractant niet het recht het verkoopscontract te verbreken of een schadevergoeding te eisen. Wanneer de voorziene levering op aanvraag van de klant wordt uitgesteld, zullen stockagekosten aangerekend worden ten bedrage van € 50 per begonnen maand vanaf de week volgend op de voorziene levering. Er zal een maandelijkse factuur worden opgemaakt. Daarenboven heeft N.V. KRËFEL het recht om 65% van het totaalbedrag van de keuken op te eisen. 2. Een voorschot van minimum 30% is vereist bij de bestelling.

  Bij een verkoop op krediet:

  • Minimum 15% of €1.000 voorschot te betalen bij de bestelling.

  • De terugbetaling van het krediet zal aanvangen vanaf de levering van de bestelling. 3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. 4. Betalingsvoorwaarden:
  Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel. Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op van 8% per jaar ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum van € 25,00 ten titel van forfaitaire schadebeding.

  Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum:

  • Zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden.

  • Zullen de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen eveneens vervallen.

  • Behoudt N.V. KRËFEL zich het recht voor alleen nog te leveren tegen contante betaling of in geval van borgstelling.


  Een klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.


 5. De installatie is beperkt tot het plaatsen van de meubels en de toestellen zoals vermeld in de bestelbon. De klant zal zijn lokaal laten aanpassen door zijn eigen aannemers volgens het hem ter beschikking gestelde technisch plan en op zijn eigen verantwoordelijkheden. Indien het technisch plan niet gerespecteerd werd, zullen de verplaatsingskosten en de kosten voor de verloren werkdag van de plaatser ten taste zijn van de klant. De aanpassingswerken aan de basisinstallatie worden niet uitgevoerd door de plaatsers van N.V. KRËFEL. Ons personeel zal zich beperken tot het aansluiten van de toestellen op de bestaande en conforme installatie en het is hen niet toegestaan om andere toestellen te plaatsen en aan te sluiten dan degene die door de leverancier van de keuken werden afgeleverd. De N.V. KRËFEL kan niet verantwoordelijk geacht worden voor onzichtbare gebreken aan de bestaande installatie van de klant.

  De klant of zijn afgevaardigde dient aanwezig te zijn op het moment van de oplevering van de keuken. Indien dit niet mogelijk is, heeft N.V. KRËFEL het recht om de plaatsing uit te stellen en alle kosten verbonden aan de verloren dag van de plaatser door te rekenen aan de klant.


 6. Graniet: Wanneer de graniet niet bij N.V. KRËFEL besteld wordt, wijst N.V. KRËFEL alle verantwoordelijkheid voor opmeting, levering en plaatsing af.


 7. Alle klachten betreffende gebreken welke bij de levering of de plaatsing niet zichtbaar waren, moeten binnen de acht dagen per aangetekend schrijven of mail
  aan N.V. KRËFEL, Steenstraat 44, Industriezone 4 "‘T Sas" Grimbergen te 1851 Humbeek gemeld worden. De koper of medecontractant heeft slechts recht op herstelling en niet op een verbreking van de koopovereenkomst. Ook heeft hij geen recht op een schadevergoeding ingevolge het mogelijk ondervonden ongemak.


 8. Indien een koper opdracht geeft de goederen te factureren aan een andere fysische of morele persoon dan is hij solidair gehouden voor de gehele betaling.

 9. Bij verbreking van het contract door de koper, om welke reden dan ook, vooraleer de N.V. Krëfel de bestelling aan de fabriek heeft doorgegeven, wordt een schadevergoeding geëist die de reeds gemaakte kosten dekt, zonder dat zij minder mag bedragen dan € 500. Van zodra de N.V. Krëfel de bestelling aan de fabriek heeft doorgegeven, is een verbreking van het contract niet meer mogelijk en zal de koper verplicht zijn de keuken te aanvaarden en te betalen zoals vermeld op de bestelbon.


 10. Alleen de verbintenissen opgenomen op de bestelbon en goedgekeurd door de Directie zullen uitgevoerd worden.


 11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel of het kanton Grimbergen bevoegd.